Članarina A
Članarina B
Članarina B1 -50
55,00 € 25,oo € 18,50 €
Polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnostiA z družinskim popustom 50 € Polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnostiBz družinskim popustom 20 € Polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
Članarina B tujina
Članarina S + Š
Članarina P + O
11,00 € 16,00 € 7,00 €
Vrsta članarine samo za člane zamejskih društev Srednješolec ali študent od 18. leta do vključno 26. leta starosti

S+Š z družinskim popustom 12,80 €

Predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik

P+O z družinskim popustom 5,60 €

Članarina OPP
7,00 €
OPP je oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti

A+z družinskim popustom 5,60 €

TRAJANJE ČLANSTVA

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje, velja tudi za asistenco Coris v tujini, morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine. Pa še povezava na spletno stran PZS: Vse o članarini PZS

PRAVILNIK ČLANARINE

NOV PRAVILNIK O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE

Na podlagi Statuta Planinske zveze Slovenije in Poslovnika o delu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) in predsedstva UO PZS je na osnovi predhodnih usklajevanj in sprejetih sklepov upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. dopisni seji 21.11. 2011 sprejel nov Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine.

POVZETEK NOVOSTI:
  • možnost včlanitve prek spleta, na množičnih prireditvah v organizaciji PZS in na sedežu PZS ter možnost plačila z elektronskimi plačilnimi sredstvi,
  • ugodnejše delitveno razmerje za društva v primeru poslanega poimenskega seznama vseh članov,
  • razširjena zavarovalna kritja in višje zavarovalne vsote za nekatera zavarovanja,
  • ažurno sporočanje podatkov o članih A in A+ na PZS,
  • postopno urejanje centralne evidence članstva in zbiranje pristopnih izjav članov,
  • možnost brezplačne spletne aplikacije za vodenje evidence članstva,
  • 10-odstotni popust pri naročnini na Planinski vestnik za člane B, B1 in S+Š.

Člani, ki do 31. 1. 2016 poravnajo članarino za leto 2015, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2017. Leta 2012 se je začela uvajati centralna evidenca članstva. Pri tem je PZS dosledno upoštevala določila zakona o varovanju osebnih podatkov, ki za zbiranje in obdelavo podatkov v društvih in PZS zahteva osebno privolitev članov.V ta namen je PZS pripravila obrazec s pristopno izjavo, ki zajema zahtevane zakonske elemente. PZS je pristopno izjavo že poslala društvom.

Za članske kategorije, za katere se zahteva sporočanje osebnih podatkov PZS (A+, A, P+O, OPP in za člane, ki uveljavljajo družinski popust), je treba obvezno pridobiti podpisane pristopne izjave. Prav tako je zbiranje in prilaganje pristopnih izjav obvezno za člane ostalih kategorij, za katere boste podatke posredovali PZS..Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave.Društva, ki bodo podatke vnašala v spletno aplikacijo, naj digitalno preslikano pristopno izjavo pripnejo v aplikaciji. Če ne morete zagotoviti digitalne preslikave, lahko pošljete kopije pristopnih izjav skupaj z evidenco svojih članov na PZS, ki bo zagotovila digitalno preslikavo v centralno evidenco. če bo društvo poslalo original, ga bomo po digitalni preslikavi vrnili s priporočeno pošto.Društva, ki bodo za vodenje evidence članstva uporabljala spletno aplikacijo PZS, bodo lahko hitro in preprosto oddala vmesna in končna poročila ter brez dodatnega dela tudi obračune prek spletne aplikacije.

ČLANI A+ IN A,  POMEMBNO

Zavarovalno jamstvo za člane A+ in A začne veljati ob 00:00 naslednjega dne, ko na PZS prispejo podatki o članu (ime in priimek, datum rojstva, stalni naslov in naslov za prejemanje Planinskega vestnika, če je ta drugačen ter datum plačila članarine).Kasnejše pošiljanje po e-pošti ali pošiljanje po priporočeni pošti (s pripisom »ZA ČLANARINO A«) neizogibno pomeni daljše obdobje, v katerem članu A+ in A še ne velja zavarovalno jamstvo.